Αρχείο

Archive for the ‘Какво е официален превод’ Category

Официален (нелегализиран) превод

Не всеки превод, извършен от преводаческа агенция, е легализиран. Има разлика между официален (нелегализиран) превод и легализиран превод (легализация).
Официален превод е превод, извършен от преводаческа агенция, която има договор с Консулски отдел на МВнР (каквато е DS Translations), и оформен съгласно изискванията в договора. Той се прави от заклет преводач. Това е преводач с езикова квалификация, одобрен от Министерството на външните работи, който е подписал нотариално заверена декларация, че носи отговорност съгласно чл.290, ал.2 от НК за работа към дадена фирма за преводи и легализация. Неговото име и образец от подписа му са внесени в Консулския отдел на МВнР.
Официалният превод се разпечатва на фирмена бланка. Всяка преведена страница завършва с подпис на преводача и печат на агенцията, а в края на превода се поставя стандартен текст, с който преводачът удостоверява верността на извършения от него превод. Разпечатаният превод се скачва с оригиналния документ, като отгоре се поставя превода, а след него оригиналния документ. Горният ляв ъгъл се подгъва и скрепва с телбод. Отзад се поставя печата на агенцията, който застъпва първата страница на превода и гърба на оригиналния документ. Така преводът и преведеният документ са едно цяло.
Този превод е официален, признат е в много инстанции у нас и в чужбина, но той не е легализиран превод.